info@gorilla-travel.hr

+385 99 672 2005

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 1. PRIJAVE I UPLATE

Organizator putovanja je Bergamota putovanja j.d.o.o., Trogir, u daljnjem tekstu Organizator, koji jamči provedbu programa putovanja. Prilikom prijave putnik uplaćuje najmanje 20% vrijednosti aranžmana, a preostalih 80% iznosa treba uplatiti najkasnije 15 dana prije polaska na put, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja ili kada je rok do početka putovanja kraći od 15 dana.

Potpisivanjem voucher- ugovora ili uplatnice- računa koji sadrže putnikove osnovne podatke i podatke o programu ili samom uplatom dijela aranžmana, putnik u cijelosti prihvaća Opće uvjete putovanja i potvrđuje da je u cijelosti razumio sve stavke ovih Općih uvjeta, pa sve što je u ovim Općim uvjetima navedeno postaje pravna obaveza  i za putnika i za Organizatora.

 1. CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prijevozničkih i drugih usluga. Putnikova (kupčeva) suglasnost nije potrebna za povećanje do 10% cijene aranžmana (koje se obračunava za obje uplate). Kod povećanja većeg od 10% putnik (kupac) ima pravo raskinuti ugovor bez obveze da nadoknadi štetu. Cijena aranžmana (ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje:usluge prijevoza, smještaja i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vodiča. Cijena aranžmana ne uključuje:fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, ulaznice za pojedine objekte i lokalitete, troškove javnog prijevoza, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, osobne troškove i sl.

 1. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Ukoliko putnik (kupac) nije izričito ugovorio sobu/apartman s nekim posebnim komforom, orijentacijom ili katom, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman u dotičnom objektu. Organizator putovanja ima pravo promjeniti ugovoreni smještaj samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret Organizatora, kao i pravo promjene rasporeda izleta po danima.

 1. ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

Ako putnik otkaže ili prekine putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova, koje će naplatiti Organizator putovanja, prema sljedećim uvjetima (individualni otkazi- do 5 osoba):

Organizator će zadržati od ukupne cijene aranžmana sljedeće iznose:

-do 90 i više dana prije polaska 10%, a najmanje 14 € (105, 45 kn); – od 89 – 60 dana 20%; – od 59 – 30 dana 40%; – od 29 – 15 dana 60%; – od 14 – 8 dana 90% ; – od 7 – 0 dana 100%. Nedolazak na putovanje bez prethodnog otkaza, agencija zadržava 100%, bez obzira na razlog.

Grupni otkaz (za više od 5 osoba) – Organizator će zadržati: – do 90 i više dana prije polaska 20%; – od 89 – 60 dana 30%; – od 59 – 30 dana 60%; – od 29 – 15 dana 80%; – od 14 – 0 dana 100%. Nedolaskom na putovanje bez prethodnog otkaza, Organizator zadržava 100%, bez obzira na razlog odustanka.

Ako se u posebnom ugovoru koji se potpisuje drugačije navedeno, primjenjuju se uvjeti i otkazi iz posebnog ugovora.

 1. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki 3 ovih Općih uvjeta, tada može uplatiti osiguranje od otkaza puta. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke, kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima.U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza.

Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka, Organizator zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 4.

 1. OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA, OSIGURANJE OD RIZIKA OŠTEĆENJA I GUBITKA PRTLJAGE I DRAGOVOLJNO ZDRAVSTVENOOSIGURANJE OSOBA ZA VRIJEME PUTA I BORAVKA U INOZEMSTVU

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Opći uvjeti kao i program putovanja, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Organizatora, pri čemu Organizator djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

 1. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA

Organizator može potpuno ili djelomično otkazati aranžman ako prije ili za vrijeme izvršenja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu otkloniti niti izbjeći. Organizator može otkazati aranžman ako se ne prijavi dovoljan broj putnika koji je posebno naveden kod svakog aranžmana. Organizator će sve putnike (kupce) obavjestiti o tome najmanje 7 dana prije početka izvršenja aranžmana. U ovim slučajevima Organizator nije obavezan nadoknaditi kupcima bilo kakvu štetu, a putnik ima pravo na isplatu cijelog uplaćenog iznosa.

Organizator zadržava pravo potpune ili djelomične promjene putovanja (aranžmana), ako neposredno prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije moguće predvidjeti ili izbjeći.

Organizator zadržava pravo potpune ili djelomične promjene rasporeda i termina

pojedinih izleta i drugih sadržaja aranžmana, ako to zahtjevaju razlozi svrsishodnosti, vremenske prilike i druge okolnosti na destinaciji, o čemu odlučuje Organizator, odnosno ako neposredno prije početka izleta nastupe izvanredne okolnosti koje nije moguće predvidjeti ili izbjeći. Organizator može promjeniti dan ili sat polaska zbog promjene reda letenja ili nepredvidivih okolnosti.

 1. PUTNE ISPRAVE

Putnici su obvezni posjedovati valjane putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Organizatora, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Organizator pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Organizator i pratitelj će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali vodeći pri tom računa o normalnom odvijanju programa.

Ako je za neko putovanje potrebna viza, Organizator može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Organizator nije odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

 1. ZDRAVSTVENI PROPISI

Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

 1. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu.

Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

 1. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s predstavnikom Organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara sam za načinjenu štetu, a Organizator otklanja svaku odgovornost za štetu.U takvom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji.

 1. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno zakonu o pružanju usluga u turizmu, Organizator ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putnik neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

Polica osiguranja od odgovornosti, br. P13E-1025218173 , uplaćena je kod Generali osiguranja d.d.

 1. JAMČEVINA

Za aranžmane i paket aranžmane u organizaciji Organizatora, osigurana je s društvom Generali osiguranje d.d. Zagreb. Polica osiguranja jamčevine,br. P15-1020000933 , uplaćena je kod Generali osiguranja d.d.

 1. PRITUŽBE I ARBITRAŽE

Ako su usluge iz programa nepotpune ili nekvalitetno izvršene putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu tako da:

– na licu mjesta reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Organizatora. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora;

– najkasnije osam dana po povratku s puta putnik treba predati pismeni prigovor u prodajno mjesto gdje je uplatio aranžman, ili prigovor poslati putem elektroničke pošte, te priložiti pismenu potvrdu našeg predstavnika i eventualne račune za dodatne troškove;

nakon isteka roka od osam dana po povratku se neće se uzimati u obzir pritužba putnika.

– Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor putnika u roku od 14 dana po primitku istog

– dok Organizator ne donese rješenje putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila.

Putnik ima pravo na odštetu u visini realne vrijednosti neiskorištenih usluga, a najviša naknada po prigovoru može doseći iznos cijene aranžmana. Kupac se odriče prava na naknadu idealne štete. Za sve eventualne sporove nadležan je sud u Splitu.